วันที่ 9 มิถุนายน 2558 @ งานประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแนวทางในการส่งเสริมอาชีพด้าน ICT สำหรับ คนพิการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) ได้มีการจัดกิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ ภายใต้ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICT ประจำปีงบประมาณ 2558 

ปัจจุบันข้อมูลข่าวสารได้เข้ามามีส่วนในการดำเนินชีวิตกับคนในสังคมมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากรูปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่าง ๆ รวมไปถึงสื่ออุปกรณ์ในชีวิตประจำวันได้ถูกพัฒนาเพื่อให้มีความสามารถในการเชื่อมโยง หรือเรียกดูข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก และรวดเร็วมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อีกมุมหนึ่งของสังคมที่ยังมีคนพิการอีกจำนวนมากที่ยังไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ หรือเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่รอบตัวได้อย่างสะดวก ซึ่งทำให้เกิดการเหลื่อมล้ำทางด้านความรู้ และโอกาสในการพัฒนาตนเอง ตลอดจนขยายวงของผลกระทบดังกล่าวไปยังกลุ่มสังคมคนพิการที่มีอยู่ในประเทศ

ซึ่งปัจจุบันกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการดำเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่จะส่งเสริม และสนับสนุนให้คนพิการทุกประเภทสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT ที่จะสามารถยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ และสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้  ให้แก่คนพิการได้ จึงได้จัดให้มี กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้านICT สำหรับคนพิการ  ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICTโดยมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
  1. เพื่อศึกษาความต้องการในการประกอบวิชาชีพด้าน ICT ของคนพิการ และศึกษาความต้องการของสถานประกอบการในการรับแรงงานคนพิการ เพื่อทำงานด้าน ICT
  2. เพื่อจัดทำแนวทางในส่งเสริมอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ ข้อเสนอแนะแนวทาง แผนงานและกระบวนการดำเนินการเกี่ยวกับการนำเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ ไปใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
  3. จัดอบรมคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพด้าน ICT 
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการดำเนินการ ในการศึกษา สำรวจ และรวบรวมข้อมูลความต้องการของคนพิการที่ต้องทำงานในสายงานด้านไอซีที หรือความต้องการของผู้ประกอบการ หรือหน่วยงานราชการที่ต้องการรับคนพิการเข้าทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องการงานด้านไอซีที  เพื่อนำมากำหนดกรอบแนวทางเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะทางด้านกิจกรรม และวิธีการปฏิบัติของกระทรวงฯ ที่จะนำไปใช้ในการให้บริการและสนับสนุนให้คนพิการทุกประเภทสามารถทำงานด้านไอซีทีได้ ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนพิการ ได้อย่างเท่าเทียมกับคนปกติทั่วไป

โดยในการดำเนินกิจกรรมในวันนี้เป็นการระดมความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการ ครั้งที่ 2 จากจำนวน 2 ครั้ง เพื่อจัดทำแนวทางการส่งเสริมอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Follow me on Twitter
Visit me on Facebook